Úvod » FORTIFIKACE » STŘEDOVĚK » SBORNÍKY A ČASOPISY » CASTELLOLOGICA BOHEMICA » Castellologica bohemica 11


        

Castellologica bohemica 11

 

Skladem: 1 ks
Číslo produktu: 0716
STAV: NOVÉ ZBOŽÍ
DRUH: PUBLIKACE
naše cena:
790 Kč

do košíku:
  ks  

Místo a rok vydání: Praha, 2008
Vazba: měkká, stran: 752, formát: A4

OBSAH:

STUDIE
- Karel Sklenář: „Pohanské“ počátky českých hradů v představách romantické archeologie 9–30
- František Gabriel: Vztah stavby „věž“ k typu „skalní hrad“ v severních Čechách 31–52
- Pavel Bolina – Jana Němcová – Pavel Šlézar: K počátkům hradů na Moravskotřebovsku  53–88
- Daniel Kovář: Písemné zprávy o stavební činnosti na drobných panských sídlech Českobudějovicka
v raném novověku 89–112

Z EVROPSKÉ KASTELLOLOGIE
Thomas Kühtreiber – Olaf Wagener: „…sie paweten zwo pastein ob dem geschloss auf die
puhl…“. Vorwerke / vorgeschobene Befestigungen im deutschsprachigen Raum. –
„…sie paweten zwo pastvin ab dem geschloss auf die puhl…“. Vysunutá / předsunutá
opevnění v německojazyčném prostoru – „…sie paweten zwo pastvin ab dem
geschloss auf die puhl…“. Outer defence / advanced fortifications in German
speaking regions....................................................................................................................113–164
Günther Buchinger – Paul Mitchell – Doris Schön – Helga Schönfellner-Lechner: Die domus
Gozzonis in Krems an der Donau – Das Haus des Stadtrichters Gozzo aus dem
13. Jahrhundert und seine Entwicklung bis zum Ausgang des Mittelalters – Domus
Gozzonis v Krems an der Donau –Dům rychtáře Gozza z 13. století a jeho vývoj
do sklonku středověku – The domus Gozzonis in Krems an der Donau – The house
of town magistrate Gozzo from the 13th century and its developement until the end
of the Middle Ages.................................................................................................................165–190
Ladislav Holík: Maďarská rezidenční architektura mezi gotikou a renesancí 191–222

MONOGRAFIE
Tomáš Durdík: Předsunutá bašta hradu Týřova 223–232
František Záruba: Vlašský dvůr 233–286
Jiří Slavík: Vízmburské kuchyně – Die Rauchlochküche Vízmburk 287–295
Josef Hložek – Roman Křivánek: Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Liběhradu okr. Praha-západ  297–312
Jaroslav Panáček: Opravy hradu Ralsko v letech 1937–1939 – Reparaturen auf der Burg Ralsko
(Roll) in den Jahren 1937 bis 1939.......................................................................................313–324
Jan Lhoták: Hrad Kašperk a jeho panství – Die Burg Kašperk (Karlsberg) und ihre Domäne.................325–352
Jaroslav Pachner: Hausberk – hrádky v krušnohorském údolí říčky Chomutovky u Chomutova –
Hausberk – Burganlagen im erzgebirgischen Tal des Baches Chomutovka bei
Chomutov (Komotau).............................................................................................................353–365
Zdeněk Procházka: Tvrz ve Lštění – pět let výzkumů a rekonstrukcí (2002–2006) – Die Feste
Lštění – Fünf Jahre der Forschungen und Rekonstruktionen (2002–2006)........................367–388
Jiří Jánský: Tvrz a statek Lštění za hrabat z Bubna a Litic na Srbicích – Feste und Landgut Lštění
unter den Grafen von Bubna und Littitz auf Srbice..............................................................389–394
Linda Foster – Zdeněk Procházka: Tvrz ve Lštění, archeologický výzkum 2003–2005 – Feste
in Lštění, archäologische Untersuchung 2003–2005...........................................................395–418
Petr Kočár – Zdeňka Sůvová – Romana Kočárová – Vlasta Janovská: Lštění – bioarcheologický
výzkum středověké tvrze – Lštění – die bioarchäologische Untersuchung einer
mittelalterlichen Feste...........................................................................................................419–435
Radim Vrla – Jiří Novotný: Jihovýchodní část opevnění hradu Buchlova – Der Südöstliche
Befestigungsteil der Burg Buchlov........................................................................................437–455

MILITARIA
Vendula Vránová – Jakub Vrána: Olověné projektily z hradu Tepence – Bleiprojektile
aus der Burg Tepenec.............................................................................................................457–460
Petr Žákovský: Tesáky ze sbírek Státního hradu Zvíkova – Weidmesser aus den Sammlungen
der staatlichen Burg Zvíkov...................................................................................................461–472
Petr Žákovský: Tauzované kopí se jménem Viktorina ze Žerotína. Příspěvek ke klasifikaci
a datování hrotů kopí s částečně hraněnou tulejí – Tausierte Lanze mit Namen
Viktorín von Žerotín. Beitrag zur Klassifizierung und Datierung der Lanzenspitzen
mit teilweise gekanteten Dille................................................................................................473–482

KAŽDODENNÍ ŽIVOT
Tomáš Durdík – Čeněk Pavlík: Soubor kachlů z hradu a zámku Bechyně – Kacheln aus der Burg
und Schloss Bechyně...............................................................................................................483–494
Čeněk Pavlík: Impozantní zbytky kachlových kamen z paláců hradu Roupova – Imposante Reste
von Kachelöfen aus den Palas der Burg Roupov..................................................................495–536
Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Mince uložené v areálu zaniklého hradu Vizmburku – Im Areal
der untergegangenen Burg Vizmburk abgelagerte Münzen..................................................537–542

MATERIÁLIE
Tomáš Durdík – Jiří Fröhlich: Výzkum v lapidáriu v jižním křídle píseckého hradu – Forschung
im Lapidarium des Südflügels der Burg Písek.......................................................................543–551
Jan Frolík: Hrad v Chrudimi? (Archeologický výzkum na Školním náměstí a v Komenského ulici
v letech 2004–2006) – Eine Burg in Chrudim? (Die archäologische Grabung
auf dem Školní-Platz und in der Komenského-Gasse 2004–2006)...................................... 553–584
Daniel Kovář: Dva opomíjené ikonografické doklady k podobě hradu ve Stráži nad Nežárkou –
Zwei übergangene ikonographische Belege zur Gestaltung der Burg
in Stráž nad Nežárkou.............................................................................................................585–592
Jan Prostředník: Záchranný výzkum gotického sklepa na třetím skalním bloku hradu Valdštejn –
Rettungsforschung des gotischen Kellers am dritten Felsblock der Burg Valdštejn............593–614
Jan Štětina: Nové poznatky k hradu Blansko (okr. Blansko) – Neue Erkenntnisse zur Burg
Blansko (Bez. Blansko)...........................................................................................................615–622

KRONIKA
František Gabriel: Životní jubileum ing. Jaroslava Panáčka........................................................................623–626
Bořivoj Nechvátal: Zemřel Adrian Vallašek (1934–2007)...........................................................................627–630
Dalibor Janiš – Radim Vrla: Vzpomínka na Jiřího Kohoutka.....................................................................631–638
František Gabriel: Vzpomínka na JUDr. Richarda Klose.............................................................................639–640
František Gabriel: Konference „Počiatky pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín na Slovensku.....................641

BIBLIOGRAFIE
Ivan Peřina: Bibliografie sborníku Castellologica bohemica 1–10.............................................................643–664

BIBLIOGRAFICKÁ REFERATIVNÍ A INFORMATIVNÍ SLUŽBA

 

PŘEHLED VYDANÝCH SBORNÍKŮ CASTELLOGICA BOHEMICA