Úvod » FORTIFIKACE » STŘEDOVĚK » SBORNÍKY A ČASOPISY » CASTELLOLOGICA BOHEMICA » Castellologica bohemica 12


        

Castellologica bohemica 12

 

Skladem: 0 ks
Číslo produktu: 0717
STAV: NOVÉ ZBOŽÍ
DRUH: PUBLIKACE
naše cena:
790 Kč

Místo a rok vydání: Praha, 2010
Vazba: měkká, stran: 654, formát: A4

OBSAH:

STUDIE

Karel Sklenář: Františka Petery Rohoznického „seznamy hradů a hrádků v Čechách“ (1865–1867)  9–23
Daniel Kovář: Středověké fortifikace v povodí Vltavy na jižním Českokrumlovsku    25–53
Daniel Kovář: Panská sídla nejnižší kvalitativní úrovně v raném novověku na Českobudějovicku 55–68

Z EVROPSKÉ KASTELLOLOGIE

Tomasz Olszacki: Hrad ve městě Koło na pozadí problematiky staveb pravděpodobně založených 
    Přemyslovci v Polsku – Die Burg in Kolo im Hintergrund der von Přemysliden 
    in Polen wahrscheinlich gegründeten Burgen    69–77
Geoffrey Stell: Scottish castellology and castellologists: A brief historical introduction – Skotská 
    kastellologie a kastellologové. Stručný historický úvod    79–88
Ieva Ose: Pläne der Befestigungen Lettlands und Böhmens aus dem 17.–18. Jahrhundert 
    im Kriegsarchiv in Stockholm – Plány opevnění v Lotyšsku a Čechách 
    ze 17.–18. století ve Válečném archivu v Stockholmu    89–98

MONOGRAFIE

František Záruba: Capella regia – kaple Všech svatých na Pražském hradě – Capella regia – 
    Die Allerheiligen-Kapelle auf der Prager Burg    99–135
Josef Matiášek: Barbakán Pražského hradu. Rekonstrukce vývoje na základě archeologického 
    výzkumu v roce 2007 – Barbakane der Prager Burg Rekonstruktion der Entwicklung 
    aufgrund der archäologischen Forschung im Jahre 2007    137–150
Zdeněk Procházka: Hrad Švamberk-Krasíkov, kapitoly z dějin a stavební historie významného 
    západočeského hradu – Die Burg Švamberk-Krasíkov. Kapitel aus der Historie 
    und Baugeschichte einer bedeutenden westböhmischen Burg    151–191
Jan Anderle – Zdeněk Procházka: Dějiny a stavební vývoj kaple a hrobky na hradě 
    Švamberku-Krasíkově – Geschichte und Bauentwicklung der Kapelle 
    und Gruft auf der Burg Švamberk-Krasíkov    193–236
Ivan Lehký – Milan Sýkora: Nové poznatky o stavební podobě hradu Oltářík – Neue 
    Erkenntnisse von der Baugestaltung der Burg Oltařík    237–254
Vilém Knoll – Jiří Úlovec: Historie hradu a zámku Liebenstein v Libé – Geschichte der Burg 
    und des Schlosses Liebenstein in Libá    255–291
Filip Kasl: Předhradí hradu Libštejna – geodetické zaměření a povrchový průzkum – Die Vorburg 
    der Burg Libštejn. Geodetische Vermessung und Oberflächenuntersuchung    293–304
Jakub Hronek – Jiří Dohnal: Poznatky komplexního geofyzikálního průzkumu předhradí hradu 
    Libštejna – Results of the complex geophysical survey on the castle-bailey 
    of the Libštejn castle    305–318
David Vích: Neznámá vrcholně středověká fortifikace na k. ú. Lanšperk – Unbekannte 
    hochmittelalterliche Fortifikation im Katastralgebiet Lanšperk    319–343
Jiří Jánský: Dobytí hradů Rýzmberka a Starého Herštejna domažlickými husity v květnu 
    roku 1421 – Eroberung der Burgen Rýzmberk und Starý Herštejn durch 
    die Hussiten von Domažlice im Mai des Jahres 1421    345–358
Dalibor Janiš – Radim Vrla: Hrad Komňa (Zuvačov) – jeho historie a stavební podoba – 
    Die Burg Komňa (Zuvačov)– ihre Geschichte und Baugestaltung    359–368
Vratislav Ryšavý: Stavba tzv. Dolního nebo Nového zámku v Bečově nad Teplou – Bau des sog. 
    Niederen oder Neuen Schlosses in Bečov a. d. Teplá    369–384
Josef Hložek – Roman Křivánek – Milan Procházka: Komplexní nedestruktivní archeologický 
    výzkum tvrziště Hřebeč (Tasov) okr. Kladno – Komplexe nichtdestruktive 
    archäologische Untersuchung der Festenanlage Hřebeč Tasov Bezirk Kladno    385–396
Jaroslav Panáček – František Gabriel: Tvrz v Ladech u České Lípy – Die Feste in Lada 
    bei Česká Lípa    397–401
Anna Mezuliáníková: Povrchový průzkum tvrziště Skomelno, okr. Rokycany – Field survey 
    of the Skomelno stronghold (Rokycany district)    403–414
Lucie Černá – Pavel Staněk – Antonín Zůbek: Hrádek Rumberk – archeologický výzkum 
    v roce 2009 – Burg Rumberk – archäologische Ausgrabungen im Jahre 2009    415–452


MILITARIA

Sylwester Chmielowiec – Vojtěch Kašpar: K pochopení výskytu tzv. zbroje „posměšné“ či
    „bizarní“ a fenoménu „komična“ ve středověkém umění. Pokus o načrtnutí 
    problematiky na základě ikonografických pramenů – The notion of the so-called 
    ‘derisive armour’ and the occurrence of the phenomenon of comedy in medieval art. 
    An attempt at depicting the subject based on iconographical sources.    453–476
Dalibor Figeľ – Martin Hložek – Jiří Hošek – Zdeněk Schenk – Petr Žákovský: Interdisciplinární 
    analýza roztržené železné hákovnice z hradu Helfštýn – Interdisciplinary analysis 
    of a damaged arquebus from the Helfštýn Castle    477–488
Lukáš Hlubek: Soubor militárií z rýmařovské tvrze – Ensemble der Militarien aus der Feste in Rýmařov    489–500


KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Tomáš Durdík – Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Mincovní nálezy na hradě Ronovci – 
    Münzenfunde auf der Burg Rohovec    501–508
Tomáš Durdík – Petr Juřina – Čeněk Pavlík: Nález zbytků pozdně renesančních kachlových 
    kamen na hradě Buštěhrad – Fund der Relikte eines Kachelofens der späten 
    Renaissance auf der Burg Buštěhrad    509–528


MATERIÁLIE

Jiří Havlice: Hrad Vítkův Kámen – archeologický výzkum v hradním donjonu v roce 2004 – 
    Die Burg Vítkův Kámen. Archäologische Untersuchung im Donjon der Burg 
    im Jahre 2004    529–544
Daniel Kovář: Středověký hrádek u pošumavské Malče (okres Klatovy) – Kleine mittelalterliche 
    Burg bei Maleč unter dem Böhmerwald (Bezirk Klatovy)    545–550
Daniel Kovář: Předhradí hradu Velešína (okr. České Budějovice). Krátká zpráva o povrchovém 
    průzkumu a zaměření středověké lokality – Die Vorburg der Burg Velešín (Bezirk 
    České Budějovice)    551–556
Karel Sklenář: Drobný příspěvek k ikonografii Kokořína v 19. století – Kleiner Beitrag 
    zur Ikonographie der Burg Kokořín im 19. Jahrhundert    557–558
Eva Ulrychová: Keramický soubor ze 13. století z hradu Brada (okr. Jičín)   559–562
František Musil: Zaniklý zámek v Ostravě-Kunčičkách (Malých Kunčicích)  563–566


KRONIKA

Petr Měchura: Životní jubileum Petra Chotěbora    567–572
Jaroslav Panáček: Životní výročí Františka Gabriela    573–577
František Gabriel: Doc. Ing. arch. František Kašička, CSc. pětasedmdesátníkem    579–580
Tomáš Durdík: Životní jubileum PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc.    581–583
Tomáš Durdík: Odešel Josef Morávek (14. 2. 1935 – 25. 12. 2009)    585–586

 

PŘEHLED VYDANÝCH SBORNÍKŮ CASTELLOGICA BOHEMICA