Castellologica bohemica 8

 

Skladem: 1 ks
Číslo produktu: 1010
STAV: NOVÉ ZBOŽÍ
DRUH: PUBLIKACE
naše cena:
639 Kč

do košíku:
  ks  

Místo a rok vydání: Praha, 2002
Vazba: měkká, stran: 624, formát: A4

OBSAH:

STUDIE

Jaroslav Panáček: Sídla nižší šlechty na Českolipsku v době předhusitské. Rozbor současného 
 stavu poznání  9–32
Jiří Šedivý: Hrady v údolí Labe mezi Ústím nad Labem a Děčínem 33–65
Jan Čížek – Jiří Slavík: Manská soustava náchodského hradu 67–88

Z EVROPSKÉ KASTELLOLOGIE

Daniel Burger: Burgenforschung in Bayern – Výzkum hradů v Bavorsku 89–117
Dankwart Leistikow: Literaturbericht seit 1900 zu den Bauten Kaiser Friedrichs II. 
 von Hohenstaufen (1194–1250) in Süditalien (in Auswahl) – Přehled literatury 
 věnované od roku 1900 stavbám císaře Fridricha II. Štaufského (1194–1250) 
 v jižní Itálii (výběr) 119–130

MONOGRAFIE

Miroslava Cejpová: Hrad Hlavačov, okr. Ústí nad Orlicí 131–172
Tomáš Durdík – František Kubů – Petr Zavřel: Hrad Kunžvart  139–172
František Gabriel: Hrad Frýdštejn  173–192
Zdeněk Procházka: Archeologický výzkum hradu Lacembok 1999–2000 193–214
René Kyselý: Určení zvířecích kostí z výzkumu hradu Lacemboku v roce 2000 215–216
Tomáš Tomíček – Jiří Úlovec: Hrad Bradlec 217–246
Vratislav Ryšavý: Zámek v Chyších  247–261
Jan Anderle – Martin Ebel – Petr Chotěbor: Ctěnice 263–276
Jiří Úlovec: Tvrz a zámek ve Zdibech u Prahy 277–296
Jan Urban: Chotěbořské panské sídlo v průběhu staletí  297–314
Pavel Bolina – Jiří Doležel – Petr Fedor – Jaroslav Sadílek: K otázkám stavebního vývoje 
 hradu Veveří ve středověku  315–338
Jan Štětina: Stavební vývoj Nového hradu u Adamova 339–374
Martin Čechura: Opevněný kostel v Řesanicích 375–380
Jarmila Princová–Justová: Chalupovský manský dvůr v Libici nad Cidlinou. Archeologický 
 příspěvek k poznání středověké a raně novověké vsi Libice. Část II. 381–392

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Tomáš Durdík – Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Falešný pražský groš z hradu Kozlov 
 (Chlum) 393–398

MILITARIA

Jan Frolík: Nálezy z obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429 399–408

MATERIÁLIE

Tomáš Durdík: Velká věž hradu Velešína – Der grosse Turm der Burg Velešín 409–416
Vladimír Brych – Věra Přenosilová: Anonymní veduta hradu Karlštejna z roku 1784 – 
 Anonymous drawing of Karlstein castle from 1784 417–420
Jan Pařez: Náčrty staveb na březích dolního toku Vltavy a na Labi od strahovského opata 
 Kryšpína Fuka – Drawings of buildings and settlements on the banks of the lower 
 stream of Vltava and Labe by the Strahov abbot Kryšpín Fuk 421–440
František Záruba: Hrad na Blešenském vrchu – Burg am Berg Blešenský 441–444
Jiří Fröhlich: Archeologický výzkum kostela a kaplanky v johanitském dvorci ve Varvažově – 
 Archäologische Untersuchung der Kirche und Kaplanwohnung im Gehöft 
 der Johanniter in Varvažov 445–454
Jiří Dohnal – Zdeněk Jáně – Jaroslav Kněz – Jan Valenta – Jan Vilhelm: Hrad v Lysé nad Labem 
 a výsledky geofyzikálního průzkumu v severní části zámeckého areálu – 
 The castle in Lysá nad Labem and the results of the geophysical survey 
 in the northern part of the château’s area 455–472
Jiří Dohnal – Zdeněk Jáně – Jaroslav Kněz – Jan Valenta – Ladislav Zima: Vstupní část 
 hradu Litice nad Orlicí – výsledky geofyzikálního průzkumu – Eingangsteil 
 der Burg Litice n. Orlicí – Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung 473–482
Karel Sklenář: Hrady a tvrze v zápiscích Václava Krolmuse (1852–1861) – Burgen und Festen 
 Böhmens in Notizen von Václav Krolmus (1852–1861) 483–494
Kamil Podroužek: Raně novověká datace na výpadní brance hradu Helfenburku – 
 Frühneuzeitige Datierung an der Pforte der Burg Helfenburk 495–498

DISKUSE

František Gabriel: Quo vadis vědo o hradech? – Quo vadis Burgenwissenschaft? 499–502
Pavel Bolina: Odpověď na repliku M. Plačka z CB 7/2000 – Antwort auf die Replik 
 des M. Plaček in CB 7/2000 503–508
Pavel Bolina: Nová publikace o hradech českého Slezska – Eine neue Publikation 
 über die Burgen in Böhmisch-Schlesien 509–524

KRONIKA

Tomáš Durdík: Doc. PhDr. JUDr. Dobroslav Líbal, DrSc 15. 10. 1911 – 9. 2. 2002 525–526
Petr Chotěbor: K životnímu jubileu doc. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. 527–542
Tomáš Durdík: K životnímu jubileu Ing. arch. Petra Chotěbora, CSc. 543–548

 

PŘEHLED VYDANÝCH SBORNÍKŮ CASTELLOGICA BOHEMICA: ZDE