OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky: E-SHOP SVETMISTOPISU.CZ

Internetový obchod SVTEMISTOPISU.CZ může prohlížet a následně v něm nakupovat pouze osoba, souhlasí-li s reklamačním řádem a obchodními podmínkami eshopu SVTEMISTOPISU.CZ a je si vědoma, že prohlíží a nakupuje zboží.


Tento nákupní řád je závazným ustanovením obchodu Svetmistopisu.cz a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím (dále jen kupující) a provozovatelem internetového obchodu Svetmistopisu.cz, IČ: 74337351 (dále jen prodávající). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré vztahy se řídí Občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). V případě že se jedná o jiný subjekt než spotřebitel se veškeré neupravené vztahy v obchodních podmínkách řídí obchodním zákoníkem (č.513/1991 Sb.), vše ve znění novel.  

I. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. 

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Spotřebitel/kupující - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Ne-spotřebitel/kupující - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží. 

Objednávku může kupující uskutečnit přímo v internetovém obchodě, emailem, nebo telefonicky na zákaznické lince. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující obdrží emailem potvrzení objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považována za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. 

Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to od pondělí do pátku v době od 18:00 do 22:00. Ve výjimečných případech (po domluvě) je možná expedice i v jiných dnech. 

III. Cenové podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. 

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách Svetmistopisu.cz jsou konečné. Prodávající není plátcem DPH.

K ceně zboží se započítává poštovné a balné pokud není uvedeno jinak. 

Poštovné a balné a způsoby doručení:

Knihy rozesíláme doporučeným balíkem České pošty, po objednání (dobírka) nebo po připsání platby (převod). Cena za poštovné viz. sekce DOPRAVA A PLATBA .

IV. Možnosti platby

Dobírkou: Kupující může jako formu úhrady zvolit platbu dobírkou. Tuto platbu může využít pouze kupující s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR. 

Platba předem na účet: Kupující může jako formu úhrady zvolit platbu na účet. Úhradu provede kupující na účet prodejce na účet u Fio banky 5511001155 / 2010. V případě platby na účet zaplatí kupující částku uvedenou na zálohové faktuře, která je zaslána po ukončení a potvrzení objednávky na mailovou adresu kupujícího. Po připsání příslušné částky na účet prodejce, je zboží neprodleně expedováno spolu s daňovým dokladem. 

V. Podmínky dodání

Veškeré zásilky z našeho obchodu Svetmistopisu.cz jsou baleny s maximálním ohledem na bezproblémové zajištění zboží. Zboží je baleno podle potřeby do papíru, hnědého kartonu nebo bublinkového obalu a zásilka je pečlivě oblepena hnědou páskou, tak aby bylo nemožné zásilku otevřít bez zjevného porušení obalu. 


Maximální doba vyexpedování objednávky (v případě, že zboží je skladem) je stanovena na 3 pracovní dny. 

Standardní doba vyexpedování objednávky, které je skladem (Online skladová dostupnost) - IHNED .

Běžná doba DORUČENÍ zboží zákazníkovi - DO 3 dnů od expedice. 

Kupující je povinnen převzít zboží při dodání, tím ovšem není dotčeno právo uplatnit při převzetí svá práva plynoucí z odpovědnosti za vady či jeho právo na odstoupení od smlouvy dané zákonem. 

VI. Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku maximálně do doby, než bude zabalena

Prodávající má právo zrušit objednávku pokud:
- zboží není na skladech
- nebyla provedena platba za zboží, při zvolení platby "platba předem na účet"
- jedná se o falešnou objednávku 


Kupující je vždy informován na jím zadanou emailovou adresu (případně telefonicky) o důvodu zrušení jeho objednávky a je mu nabídnuto náhradní řešení vzniklé situace. 

VII. Nevyzvednutí nebo odmítnutí zboží

V případě že si kupující zboží nevyzvedne, nebo odmítne jeho převzetí, bude mu zaslána faktura na fixní částku 300,- Kč za vzniklé náklady spojené s expedicí, poštovném a balném za odeslání balíku. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího zaslání kupujícímu. V případě nezaplacení této částky ve stanoveném termínu je účtováno kupujícímu 0,5% penále z této částky za každý den prodlení. 

Tyto poplatky budou vymáhány dle platných zákonů České republiky. 

VIII. Záruční podmínky


Svetmistopisu.cz poskytuje na veškeré zboží zákonnou záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží získává kupující záruční lhůtu novou v délce 24 měsíců. 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené běžným užíváním. 

IX. 14-ti denní záruka vrácení peněz

Kupující má právo dle §53, odst.7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (přes internet). Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, v případě dodávky novin, periodik nebo časopisů.

Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva o vrácení zboží, musí odstoupení od smlouvy doručit písemně nejpozději do 14tého dne od převzetí zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
X. Reklamační řád

Kupující je bez zbytečného odkladu po dodání zboží prohlédnout a oznámí prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu elektronickou formou. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. 

Při reklamaci zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal společně s reklamovaným zbožím veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci. 

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží. 

Veškeré reklamace jsou vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů od převzetí vadného zboží prodávajícím. 

XI. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro naši vnitřní potřebu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. 

XII. Závěrečná ustanovení

Objednávky vytvořené mezi kupujícím a prodávajícím jsou pro kupujícího závazné. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká mezi kupujícím a prodávajícím řádná kupní smlouva uzavřená za pomoci komunikace na dálku. Potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami zákazník souhlasí s zasíláním informačních emailů ze strany obchodu Svetmistopisu.cz.  

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR): https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 

Datum poslední aktualizace obchodních podmínek 10.1.2019

Provozovatel internetového obchodu

 • Jiří Šedivý
 • V Zahrádkách 37
 • 400 01 Ústí nad Labem
 • Česká republika
 • Tel. +420 774923549
 • Email: info@svetmistopisu.cz
 • IČ: 74337351
 • Provozovatel není plátce DPH

Distribuci zboží pro tento obchod zajišťuje a za správnost reklamací zodpovídá

 • Jiří Šedivý
 • V Zahrádkách 37
 • 400 01 Ústí nad Labem
 • Česká republika
 • Tel. +420 774923549
 • Email: info@svetmistopisu.cz
 • IČ: 74337351
 • Provozovatel není plátce DPH
 • Bankovní účet: 5511001155 / 2010 Fio banka